warmia park
warmia park

Regulamin


Regulamin atrakcji FOTORADAR oraz korzystania z witryny www.warmiapark.pl/FOTORADAR

 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z atrakcji Fotoradar w aquaparku Termy Medical WARMIA PARK w Pluskach oraz korzystania z witryny warmiapark.pl/FOTORADAR, a także określa zasady zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania.

I. Definicje
 
 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Realizator - hotel Termy Medical WARMIA PARK w Pluskach, ul. Pluszna 36.
 3. Atrakcja FOTORADAR oznacza m.in.:  tworzenie fotografii przez urządzenia, możliwość udostępniania zdjęć w Witrynie, komentowanie wpisów, udostępnianie zawartości na portalach społecznościowych, usługi informatyczne zapewniające Użytkownikom dostęp do zdjęć na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie określonym przez Realizatora za pośrednictwem witryny.
  Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej www.warmiapark.pl/FOTORADAR 
 4. Witryna - strona internetowa www.warmiapark.pl/FOTORADAR 
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z atrakcji.
 6. Urządzenie – oznacza urządzenie, które robi zdjęcia Użytkownikom w trakcie zjazdu na zjeżdżalni w aquaparku WARMIA PARK oraz przesyła wykonane zdjęcia za pośrednictwem Internetu do witryny.
II. Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z atrakcji i witryny oraz zakres praw i odpowiedzialności Realizatora.
 2. Regulamin udostępniany jest w witrynie  warmiapark.pl/FOTORADAR oraz w recepcji aquaparku hotelu WARMIA PARK. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Poprzez fakt korzystania z atrakcji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
III. Warunki akceptacji regulaminu
 
 1. Regulamin zostaje zaakceptowany z chwilą aktywacji urządzenia lub zrobienia sobie zdjęcia lub też rozpoczęcia korzystania z Witryny.
IV. Korzystanie z atrakcji FOTORADAR
 
 1. Atrakcja FOTORADAR dostępna jest dla wszystkich Gości aquaparku Termy Medical WARMIA PARK w trakcie zjazdu ze wskazanej zjeżdzalni. 
 2. Atrakcja FOTORADAR  jest bezpłatna i daje możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia.
 3. W celu skorzystania z atrakcji FOTORADAR, czyli chęci zrobienia zdjęcia w czasie zjazdu ze wskazanej zjeżdżalni, należy przed  startem wcisnąć przycisk uruchamiający atrakcję. Przycisk znajduje sie przy wlocie do zjeżdżalni na wieży startowej.
 4. Regulamin zostaje zaakceptowany z chwilą aktywacji urządzenia poprzez wciśnięcie przycisku lub zrobienia sobie zdjęcia.
 5. Każdy Użytkownik może wykonać dowolną liczbę zdjęć 
 6. Wykonane zdjęcia zostaną przesłane i wyświetlone na ekranie znajdującym sie w hollu przed recepcją aquaparku.  
 7. Każde zrobione zdjęcie może być pobrane poprzez ekran dotykowy znajdujący sie w hollu aquaparku. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, wybraniu i przesłaniu zdjęć, będzie je można jobejrzeć lub pobrać (po wcześniejszym zalogowaniu/zarejestrowaniu) na warmiapark.pl/FOTORADAR. Jednocześni przesłany zostanie mail informacyjny na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. 
 8. Wykonane zdjęcia mogą być przez Użytkowników publikowane w Witrynie i udostępniane  na portalach społecznościowych innym osobom.
V. Korzystanie z Witryny  warmiapark.pl/FOTORADAR
 
 1. Do Witryny FOTORADAR można przystąpić poprzez  rejestrację i wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.warmiapark.pl/FOTORADAR.
 2. Przy wypełnianiu elektronicznego formularza zgłoszeniowego Użytkownik  Witryny wybiera indywidualne login i hasło. Hasło może zostać zmienione przez Użytkownika Witryny w każdej chwili. 
 3. Podanie danych osobowych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Witryny i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zbieranie i przetwarzanie przez Realizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). 
 4. Dane osobowe służyć będą Realizatorowi w celach:
  a. związanych z realizacją atrakcji FOTORADAR
  b. przesyłania drogą pocztową oraz elektroniczną informacji marketingowych na adres e-mail wskazany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26. sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204),
  c. tworzenia statystyk i raportów dotyczących profilu Użytkowników Witryny FOTORADAR oraz newslettera. 
 5. Użytkownik  Witryny ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania. 
 6. Użytkownik  Witryny jest odpowiedzialny za poinformowanie o wszelkich zmianach w danych mogących mieć wpływ na korzystanie z atrakcji FOTORADAR. 
 7. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych, w szczególności danych adresowych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. 
VI. Prawa i obowiązki Użytkowników
 
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Witryny warmiapark.pl/FOTORADAR i/lub Urządzeń w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Witryny i/lub Urządzeń w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści w Witrynie jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Usługi społecznościowe w Witrynie FOTORADAR dostępne są wyłącznie po rejestracji i mogą mieć na celu polubienie i/lub zamieszczenie komentarza pod wybranym zdjęciem (Galeria zdjęć z pracami dodanymi przez innych Użytkowników) oraz będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy): Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie wpisów lub komentarzy. Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu. W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, Realizator udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie wpisu lub komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Witryny. Realizator oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje wpisy i komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych: wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, wpisów i komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj zdjęcie), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika komentarzy lub wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
 6. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiającego zamieszczenie wpisu lub komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia wpisów i komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
 
 1. Reklamacje dotyczące atrakcji FOTORADAR można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Realizatora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Realizatora.
VIII. Odpowiedzialność Realizatora
 
 1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych danych na ekranie przed recepcją aquaparku, a także w Witrynie FOTORADAR, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. 
 2. Realizator zastrzega, że korzystanie z atrakcji jest bezpłatne i odbywa się na ryzyko Użytkownika.
 3. Realizator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z atrakcji przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje w Witrynie sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych danych.
 4. Realizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny.
 5. Realizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i zdjęć opublikowanych za pomocą Witryny.
 6. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Witrynie FOTORADAR i wyświetlaczach urządzeń w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. Realizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Witryny oraz Urządzeń w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
IX. Postanowienia końcowe
 
 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z miejsca, w którym Regulamin został udostępniony.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny i/lub Urządzeń po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
X. Prawa własności intelektualnej
 
 1. Przyjęty w Witrynie i/lub Urządzeniach wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Prawa autorskie do prac fotograficznych (zdjęć wykonanych przez Urządzenia) należą do Realizatora.
  Witryna i/lub Urządzenia zawierają prace chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i programy informatyczne.
 2. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w Witrynie i/lub Urządzeniach, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 3. Korzystanie z treści udostępnianych w Witrynie i/lub Urządzeniach nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych prac lub baz danych.
 4. Użytkownik może korzystać z prac i/lub baz danych w Witrynie i/lub Urządzeniach jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Witryny i/lub Urządzenia w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Realizatora poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Realizator zezwala na udostępnianie treści na wybrane portale społecznościowe za pomocą przycisków, które są umieszczone pod zdjeciem oraz przekazywanie ich dalej w sieciach społecznościowych.
 7. Użytkownicy udostępniający na stronach Witryny treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Witryny i/lub Urządzeniu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 8. Użytkownicy udostępniający na stronach Witryny treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Realizatorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

Pliki do pobrania:

pdf

Regulamin atrakcji FOTORADAR

(143 kb)